Fundació ”la Caixa”

Avís legal i Privacitat

Informació legal sobre la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”

Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (en endavant, "Fundació Bancària ”la Caixa”), amb NIF G-58899998 és el resultat de la transformació en fundació bancària de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”). Consta inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Justícia, amb el número 1.658 i en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca, tom 2772, foli 21, full PM-84543. Està subjecta al protectorat del Ministerio de Economia i Competitivitat i té el domicili social a Palma (Illes Balears), Plaça Weyler, 3, codi postal 07001.

Fundació Bancària ”la Caixa”, orienta la seva activitat principal a l'atenció i desenvolupament de l'obra social i a l'adequada gestió de la seva participació a CaixaBank, SA, de conformitat amb allò que disposa la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvis i fundacions bancàries.

Política de privacitat

Fundació Bancària ”la Caixa” és l'entitat titular de la present pàgina web o del website al qual vostè ha accedit.

L'accés al portal o a qualsevol de les websites de Fundació Bancària ”la Caixa” (en endavant, "Website") i a la informació que conté comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal (d'ara endavant "Avís Legal i Privacitat"). Per això li recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis que, si s'escau es puguin oferir des d'aquest portal.

Validesa de la informació i continguts

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. Fundació Bancària ”la Caixa” es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, i en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del lloc web des d'aquesta data.

Els continguts del lloc web, especialment les referències informatives i publicitàries, si s'escau, llevat que expressament s'indiqui el contrari, no constitueixen cap tipus d'oferta vinculant. Fundació Bancària ”la Caixa” es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.

Fundació Bancària ”la Caixa” podrà incloure en qualsevol dels seus websites continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l'autorització dels seus titulars, com ara a xarxes socials i d'altres informacions. En cap d'aquests casos Fundació Bancària ”la Caixa” serà responsable de les pàgines i continguts de tercers, així com del funcionament i disponibilitat dels mateixos.

El lloc web pot permetre als usuaris introduir continguts. Fundació Bancària ”la Caixa” es reserva el dret a no publicar, retirar o eliminar tots els continguts que consideri incorrectes inexactes o contraris al present Avís Legal i Privacitat.

Els usuaris no podran incloure en el Website continguts referits a confessions religioses o idees polítiques (incloses declaracions i símbols de partits polítics i organitzacions religioses), ni antisocials, ni ofensius a valors culturals o religiosos, provocatius, despectius, violents, obscens, sexuals i / o de grups que no són socialment acceptables o il·legals, així com qualsevol altre que pugui ferir la sensibilitat de terceres persones, vulnerar els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes per la normativa aplicable i / o els que estableix la legislació sobre drets d' els consumidors i usuaris, sobre la protecció de la infància i la joventut, constituir o suposar una intromissió en la intimitat personal o familiar de les persones físiques o violació del dret a l'honor de tercers o del secret de les comunicacions. En qualsevol cas l'usuari serà l'únic responsable de les opinions emeses així com de la veracitat, exactitud i / o licitud dels mateixos.

La inclusió de continguts subjectes a drets d'autor ja drets d'imatge queda condicionada al fet que l'usuari tingui legitimació suficient i obtingui les autoritzacions necessàries perquè el contingut pugui ser utilitzat, tant per ell mateix com per la resta d'usuaris, en els termes previstos en el present Avís legal i Privacitat, i que la seva utilització no suposi vulneració de cap previsió legal, contracte, dret o propietat de tercers, ni de cap manera suposi competència deslleial.

En conseqüència, pel fet d'incloure continguts en el Lloc Web s'entendrà que l'usuari que l'inclou compta amb la referida legitimació.

Política de privacitat i protecció de dades

Fundació Bancària ”la Caixa” compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Fundació Bancària ”la Caixa” ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objecte d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l' estat de la tècnica, l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan es demani que s'empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà a l'usuari de la identitat i les dades del responsable del tractament de dades i del delegat de protecció de dades, dels fins i de la base jurídica del tractament, dels destinataris de les dades, si és el cas, de les transferències internacionals de dades, si escau, dels terminis de conservació de les dades i de la facultat de l'usuari d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i / o oposició al tractament, del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control i de l'existència de decisions automatitzades, si escau. Les dades personals recollides només seran tractades i / o cedides amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l'usuari.

Per a més informació sobre les garanties a la privacitat, l'usuari pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en la següent adreça: Avinguda Diagonal 621 - 629, 08028 Barcelona, o a l'adreça electrònica dpd@fundacionlacaixa.org.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Política de cookies

Les pàgines web de Fundació Bancària ”la Caixa” disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web que puguin servir per a personalitzar el seu accés en successives visites, fer més segura la navegació, demanar informació estadística sobre la navegació efectuada, o conèixer preferències d'usuaris.

La Política de cookies de la Fundació Bancària ”la Caixa” se subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut de la mateixa, Fundació Bancària ”la Caixa” li informarà de les cookies que utilitza en cadascun dels seus websites (https://legal.fundacionlacaixa.org/n/actual/cookies_ca.html) i, quan calgui, sol·licitarà el seu consentiment per poder utilitzar-les.

Aquestes galetes no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que la seva única funció és personalitzar la navegació en la forma abans expressada.

Portals mòbils i geolocalització

Algunes de les pàgines web de Fundació Bancària ”la Caixa” estan adaptades per al seu ús en dispositius mòbils, de manera que és possible que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als del portal o al dels diferents websites.

Així mateix, algunes de les pàgines web o aplicacions poden disposar de funcions de geolocalització, a fi de determinar quan l'usuari la s'activi, la ubicació d'aquest dispositiu en cada moment. Pel que d'aquesta manera podrà accedir als serveis que necessitin geolocalització i que Fundació Bancària ”la Caixa” tingui disponibles.

L'accés als esmentats serveis requerirà l'activació per part de l'usuari de la funció de geolocalització en el seu dispositiu mòbil, la qual vostè podrà desactivar en qualsevol moment.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal i els llocs web de Fundació Bancària ”la Caixa”, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals aquesta o les empreses del seu Grup són titulars o legítimes llicenciatàries.

Fundació Bancària ”la Caixa” no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts en les pàgines web de Fundació Bancària ”la Caixa” quan la titularitat dels mateixos no li correspongui ni tampoc a les empreses del seu Grup.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Fundació Bancària ”la Caixa”. Especialment, no podrà alterar, modificar o suprimir ni total ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els seus drets de propietat o els de les empreses del seu Grup.

Queda prohibit, excepte en els casos en què expressament ho autoritzi Fundació Bancària ”la Caixa”, establir enllaços, o hipervincles, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de Fundació Bancària ”la Caixa” diferents de la pàgina principal del seu portal , accessible en l'adreça URL (https://fundacionlacaixa.org/), o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les seves pàgines web o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

Fundació Bancària ”la Caixa” no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les seves pàgines web, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Fundació Bancària ”la Caixa” no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de pàgines web de Fundació Bancària ”la Caixa” mitjançant enllaços o hipervincles, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços o hipervincles al seu lloc web o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de Fundació Bancària "la Caixa ", excepte autorització expressa d'aquesta última.

Fundació Bancària ”la Caixa” i els seus proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis ofertats o prestats a través de les pàgines web de Fundació Bancària ”la Caixa” per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix Grup, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l'anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (V) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d'aplicació i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través d'aquest Lloc Web.

Ni Fundació Bancària ”la Caixa” ni els proveïdors d'informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al seu control; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de Fundació Bancària ”la Caixa”; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

Fundació Bancària ”la Caixa” no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que, amb caràcter transitori, puguin sorgir entre la versió publicada en els seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web.

Legislació aplicable

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola.